فردگرایی مسئله ای جدید

0
11
حالت شب

فردگرایی[۱] در غرب به این معنی است که فرد بخشی از نظمی بزرگتر نیست. بخشی از نظم طبیعت، سلسله مراتب اجتماعی نیستند بلکه در مقابل این نظم ها دارای حقوقی هستند و می توانند با انتخاب و اراده خودشان جامعه شان را بسازنند. اما این فردگرایی باعث نگرانی و اضطراب شد، چرا که دیگر جایی برای قهرمانی، ستایش نبود. مهمتر اینکه باعث ایجاد فکر ابزارگرایانه شد. همه چیز بر اساس منطق ثمره و سودهی سنجیده شد. این تفکر باعث بی مسئولیتی در قبال فضای عمومی شد و با از بین رفتن فضای عمومی دولت قویتر شد و کنترلی بیشتری بر افراد پیدا کرد. و همچنین نوعی نسبی گرایی اخلاقی ایجاد کرد. به اسم احترام به فردگرایی دیگر معیار واقعی برای سنجش ارزشهای دیگری وجود نداشت، بنابراین نوعی نگاه نسبی گرایی حاکم شد. بدتر اینکه فکر ابزارگرایانه باعث از دست دادن زمان حال و بهره مندی از آلترنیوهای میشود که در زمان حال وجود دارد و همچنین وقتی دیگر فرصتی برای تفسسیر و شعر و خیال پردازی نباشد ذهن همچون آیینه میشود، نه واقعاً آنچه به ذات است. اینچنین زندگی دیگر شکوه ای ندارد. بقاء بجای زندگی قهرمانانه نشسته است (Taylor, 2007: 299-338).

Quash' convictions and release women jailed for protesting against wearing  veils in Iran, urge UN rights experts | | UN News

فردگرایی سکولاریسم می آورد

تیلور می گوید مشکلات عمده ما از سکولاریسم شدن جامعه برمی خیزد. مدرنیته باعث سکولاریسم شد. مدرنیته با رشد اقتصادی، صنعتی شدن، افزایش سطح آموزش، علم و تکنولوژی، تحرک جغرافیایی و اجتماعی، شهری شدن، جهانی شدن، ارتباطات گسترده باعث سکولاریسم شد و مذهب تسلطش را از دست داد و خصوصی شد. به عبارتی مذهب از فضای عمومی خارج شد. نتیجه آن از دست رفتن ایمان و  اعتقاد به عمل[۲] بود. (Taylor: 2011, 19-27). البته نه طور یکنواخت در بعضی جوامع بیشتر و در بعضی جوامع کمتر؛ مثلاً در هند احزابی نظر (Bharatiya Janata Party) سعی کرده اند که سکولاریسم را با فرهنگ هند بنحوی تطبیق بدهند (idit, 2)، چرا که در هند هنوز نمی توان سمبلهای مذهبی را از جامعه کاملاً زدود (idit, 48).

سکولاریسم نتیجه علم گرایی است، علم گرایی باعث می شود انگیزه به ایمان از بین برود. به عبارتی علم باعث خرد شدن بنای مذهب شده است. بطورکلی مدرنیته با شاخص هایش مثل شهرنشینی و تحرک اجتماعی شرایطی ایجاد کرده که دیگر جای برای مذهب در عصر جدید نیست. این روایت مسلط مدرنیته است، یک داستان فراگیری که بعنوان یک متن[۳]  به زندگی مردم معنی می دهد. (idit, 19-27).


[۱] . Individualism

[۲] . practice

[۳] . context

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید