حالت شب

جامعه ای که بر مبنای تجارت شکل گرفت دو چیز را دربرداشت، یکی ایجاد فرهنگ رشد و پیشرفت، در دوره های قبلی بخاطر جنگ چرخه ای از رشد و فقر بود. اما در دوره جدید با ایجاد صلح، فرهنگ رشد و پیشرفت مداوم اقتصادی مسلط شد. در اینجا یک شیف و تغییر نسبت به دوره گذشته انجام می شود. هدف و غایت زندگی از جنگ به سمت صلح تغییر می کند. غایت زندگی بنای صلح می شود. به عبارتی فرهنگ تولید بر مبنای صلح باعث برخورد افراد با یکدیگر شد. با رشد تجارت افراد ارتباطاتشان بیشتر شد و این باعث شد فضای زیستشان گستردتر شود. در نتیجه دامنه احساس دلسوزی از افراد خانواده و روستا به شهر، کشور و مردم کل جهان می رسد. یعنی ایجاد یک نوع اخلاق دلسوزی[۱] . (Taylor,2007, 701-702). دوره های تاریخی گذشته فرهنگ خاص خودش را داشته است. فرهنگ انسانها زمانی که شکارچی بودند یا کشاورزی می کردند با فرهنگ انسانهای قرن ۱۸ که بسمت صنعتی شدن پیش رفتن تفاوت می کند. در دوره های قبلی جنگ اهمیت زیادی داشت چرا که با جنگ شما می توانستید منابع و ثروت بدست بیاورید و می توانستید از خودتان دفاع کنید. اما در عصر مدرن با رشد تجارت و اندوختن ثروت نیاز به صلح بود، چرا که تجارت و داد و ستد تنها در حالت صلح ممکن بود. (idit, 218) بنابراین فرهنگ صلح طلبی رشد کرد و بدنبال آن فرهنگ دلسوزی و ترحم، در حالی که در دوره های قبلی جنگ مهم و کاری ارزشمند تلقی می شود و در نتیجه قهرمان بودن ارزشمند شمرده می شود ( idit: 288-290).

[۱] . sympathy

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید