حالت شب

آیا ایران در مورد ذخیره اورانیوم غنی شده خود بلوف می زند؟

به نظر می رسد تهران برای تحت فشار قرار دادن بایدن برای تخفیف تحریم ها در مورد انرژی هسته ای خود اغراق می...